KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

FarkNet Telekomünikasyon ve Bil. Hiz. LTD ŞTİ (“Şirket”), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından verilen elektronik haberleşme hizmetleri lisansı kapsamasında ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olan kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesine ve bir başkası tarafından hukuka aykırı biçimde erişilmesine imkân tanımayacak şekilde muhafazasını temin amacıyla gerekli tedbirler almaya azami özen ve dikkat göstermektedir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, bu kişiler nam ve hesabına hareket eden gerçek kişi temsilcilerinin; kimlik, iletişim ve adres gibi bilgileri başta olmak üzere, sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dahil olmak üzere, her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her tür kişisel veriler 6698 sayılı Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

A. Veri Sorumlusu

FarkNet Telekomünikasyon ve Bil. Hiz. LTD ŞTİ. 6698 sayılı Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla şirketimizce işlenebilecektir.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

6698 sayılı Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz öncelikle imzaladığınız/imzalamak istediğiniz elektronik haberleşme hizmetleri abonelik sözleşmesi kapsamında abonelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve abonelikten kaynaklanan süreçlerin (ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması vb. işlemlerin) yürütülmesi adına; faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, firma ürün hizmet bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon takibi ve süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik ve pazarlama süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

C. İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda şirketimizce işlenen kişisel veriler, sayılanlarla sınırlı olmaması kaydıyla, T.C. kimlik kartı ve/veya kanunen kimlik kartı yerine geçen evrakta yazılı bilgiler, adres, telefon/ faks numarası, elektronik posta adresi, meslek, müşteri numarası, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımına dair bilgiler, çağrı merkezlerinde yapılan görüşme kayıtları, IP numarası, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgiler, kullanılan cihaza dair bilgiler, hizmete ait kota ve hız bilgileri, hat açılış bilgisi, abonelik durumu (aktiflik, iptal hali vb.) haberleşme hizmetine ait trafik verileri, internet dolaşımının tarih, saat ve süresi, internet dolaşımında gösterilen davranış ve eğilim bilgisi, hesap numarası ve sair banka bilgileri, e-fatura bilgisi, kullanıcı kimlik doğrulamasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika bilgileri, iletişimin gerçekleştiği zamanki tahmini konum verileri ve buna benzer temel kimlik, iletişim, abonelik, şebeke, ağ, konum, finans ve ödeme bilgileridir.

D. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 sayılı Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metninin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu/özel hukuk tüzel kişileri ile ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, araç kiralama faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, çağrı merkezi hizmeti şirketleri, fatura ödeme hizmeti şirketleri, kurye hizmeti şirketleri iş ortaklarımız, vergi, denetim ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti aldığımız kişiler, yurt içi/yurt dışı bankalar da dâhil, diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara; yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

E. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Ayrıca şirketimiz veya grup şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde gerçekleştirdiğiniz abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde, şirketimizin düzenlediği ve katılım gösterdiğiniz eğitim, seminer veya organizasyonlarda ve iş başvuru formları, dilekçeler, müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz şirketimizce işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca, şirketimizle yapmış olduğunuz abonelik, üyelik ve diğer sözleşmeler kapsamında, şirketimiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

F. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

6698 sayılı Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

G. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya kurulun belirlediği diğer yöntemlerle şirkete iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili şirket politikamıza web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : FarkNet Telekomünikasyon ve Bil. Hiz. LTD ŞTİ

Adres : Konevi Mh. Kazım Karabekir Cd No:21/32 Meram Konya

Mersis Numarası :0385062925900010

Kep Adresi : farknet@hs01.kep.tr

Farknet Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Konevi Mh.
Kazım Karabekir Cd. Altıncaba Plaza
No:21/302
Meram Konya Türkiye

FarkNet Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
“İnternet Servis Sağlayıcı"  Lisansına Sahiptir. (2014)

FarkNet Telekom © 2024. All rights reserved.